ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ,
ОБВЪРЗВАЩИ ВСИЧКИ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ
И СДЕЛКИ МЕЖДУ КЕРАТЕК ГРУП ЕООД
И СВЪРЗАНИТЕ С ФИРМАТА КЛИЕНТИ.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите общи търговски условия (наричани тук „Условията“) са приети от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и
се прилагат за всички извършвани от нас доставки на стоки на юридически или физически лица. С подаване на поръчката или приемане на доставката Клиентът признава, че се е запознал и приема настоящите общи търговски условия на продажба, като се задължава да ги спазва. Други условия не важат, дори и когато те не са изрично опровергани от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД. За прилагането на други условия се изисква писмено съгласие на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД .Всички отделни договори, които се различават от тези Условия, са валидни само, ако са надлежно потвърдени и подписани от нас. Всяко неформално изявление е невалидно. Общите търговски условия на страната, която подава заявка, не се прилагат. Приемането на стоките или ползването на сайта и формата за създаване на поръчки или черпене на изформация във всички случаи се смята за приемане на тези Условия.

II. ОФЕРТИ
Нашите оферти са без ангажимент и не са обвързващи за нас. Всякo представяне на модели и информация за размери, тегло и технически данни, остават необвързващи и предмет на промени, свързани с производството и модела. Такива промени не представляват дефект. За оферти се считат документи, ценови листи, каталози, рекламни материали и интернет магазина www.ceramit.eu.

III. ПРАВЕНЕ НА ПОРЪЧКИ, ПРОМЯНА НА ДОСТАВКА
1. Заявките се подават писмено (по електронна поща или с онлайн система за поръчки на www.ceramit.eu.).
След като КЕРАТЕК ГРУП ЕООД потвърди получаването на поръчка, това не означава приемане на поръчката. Приемане на поръчката става само с изпращане на наше изрично писмено потвърждение или като потвърдим ангажимента си за изпълнение на поръчката. Всички споразумения в устен вид и по телефон трябва да бъдат потвърдени писмено.
2. Запазваме си правото да откажем договор даже и след като сме потвърдили приемането на поръчка, ако информацията, която сме получили междувременно за ликвидността на клиента предполага, че той няма да бъде в състояние изцяло или отчасти да плати поръчката.
3. Отмяна от страна на клиента или промяна на цяла или част от поръчка се допуска само след като дадем своето съгласие и ни дава право да начислим на клиента – в допълнение към вече предоставените услуги и начислени такси – такса отказ в размер на 20% от стойността на поръчката и минимум 250 Евро за отделни продукти, в това число всички продукти от машини/керамично оборудване. За определени групи продукти – материали за керамика и изделия отказването от поръчката трябва да стане писмено (office@ceramit.eu) до 24 часа от нейното заявяване, като бъде посочена и причина за отказ.
4. КЕРАТЕК ГРУП не гарантира посоянна наличност, на който и да е продукт или услуга, опоменати в каталози, брошури или на www.ceramit.eu. При липса на един или повече продукти в конкретна поръчка, съответният Клиент ще бъде уведомен във възможно най-кратък срок.
5. След като КЛИЕНТЪТ направи поръчката, ако е предоставил свой имейл адрес, ще получи потвърждение по имейл. Ако поради някаква причина КЕРАТЕК ГРУП ЕООД не може да изпълни поръчката на КЛИЕНТА, първият ще уведоми вторият при първа възможност. Ако вече е направено плащане за такава поръчка, КЕРАТЕК ГРУП ЕООД ще се опита да възстанови съответната сума, като използва същия начин на плащане, който е бил използван за извършване на плащането. Ако поради някаква причина е необходимо друго уреждане на случая, КЕРАТЕК ГРУП ЕООД ще уведоми КЛИЕНТА и ще уреди възстановяването на сумата по друг удобен за двете страни начин.

6. Клиента е длъжен да подсигури място за паркинг на товарно моторно превозно средство, както и условия за разтоварване.

IV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
1. Цените се основават на ценовата листа, обновена и допълнена, която се издава веднъж годишно. Запазваме си правото да внасяме промени и през годината.
2. Показаните цени на www.ceramit.eu включват дължимия по закон данък добавена стойност и включват опаковка, освен, ако не бъде посочено друго, но не включват разходите за доставка. Не прибираме обратно опаковъчния материал и опаковката, освен опаковка на 30кг отливни маси и глазури, за която при връщането й, КЛИЕНТЪТ получава кредит за нейната стойност, който ще бъде усвоен при следваща, направена от него поръчка. Запазваме си правото да променяме стойността на опаковката по всяко време, без непременно да уведомяваме КЛИЕНТА.
3 Разходите за доставка за всяка поръчка ще бъдат различни, в зависимост от размера или теглото на поръчаните артикули. Цената, в зависимост от начина на доставка, се съобщава на КЛИЕНТА в рамките на 2 работни дни по e-mail, или ако такъв не е предоставен, по телефон. Поръчката преминава в статут „изпращане“ само, след като сме получили изричното писмено потвърърждение по e-mail от съответния КЛИЕНТ.
4. Не приемаме възражения за фактури, получени повече от две седмици след получаването на фактурата. Освен ако не бъде посочено друго, фактурите са платими в срок от 15 дни след датата на фактуриране. За дата на плащане се приема датата на получаване на сумата от нас. В случай на забавяне на плащането, начисляваме лихва за просрочие в размер на 12%. В случай на неизпълнение можем да поискаме всички разходи, свързани със събиране на вземането, включително, но не само, такса събиране на задължения.
5. При поръчки на адрес www.ceramit.eu , Клиентът може да избира между две опции за плащане:
„Наложен платеж“, при който сумата на поръчката и всички съпътстващи я такси, ако има такива (вкл. Такса доставка и такса „наложен платеж“) се заплащат в брой при получаване на стоката.
Ако Клиентът е избрал услугата „плащане по банка“ при поръчка на адрес www.ceramit.eu, изпращането на поръчката става само след получено от нас банково плащане.
6. При закупуване на продукти директно от наш склад, офис или магазин, съветваме Клиентът да заяви предварително исканите от него продукти по телефон или e-mail, за да бъде информиран има ли и/или кога ще бъдат налични всички желани от него продукти. Плащането в обекти на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД става в бой при получаване на стоката или предварително по банков път, освен ако не са изрично договорени писмено и подписани от двете страни, други условия за плащане.
7.Клиентът няма право да удържа или приспада плащания, разчитайки на гарационни или други искове.

V. СРОК ЗА ДОСТАВКА
1. Определените срокове за доставка, посочени в сайта, каталога или други рекламни материали на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД не са обвързващи и са основно информативни, въпреки, че правим всичко възможно да ги спазим. Клиентът няма право да настоява за спазване на конкретен срок за доставка. Следователно, забавяне на доставка не е основание за искания за обезщетение. Това важи и ако не са спазени крайните срокове за доставка поради настъпила непреодолима сила, повреда, стачка или други събития извън нашия контол.
2. Клиентът има право да отмени договора си за покупко-продажба, само след 30ден от забавянето на съответната доставка.
3. Не приемаме искания от клиент за неустойки при никакви обстоятелства.
4. Допускат се частични доставки.
5. Ако страната, направила заявка, е в забава на плащане на по-ранна доставка, КЕРАТЕК ГРУП ЕООД може да задържи доставката до получаване на плащането за предишната доставка и не дължи обезщетение за това.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА, ЗАБАВЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО
1. Освен ако не бъде договорено друго, доставките се правят чрез куриер до определеното местоназначение.
2. Принципно доставката включва само минималната транспортна застраховка. Допълнителна транспортна застраховка се сключва само по изрично искане на клиента на база отделно споразумение и е за сметка на клиента.
3. Клиентът трябва веднага да прегледа получената от него или негови представители доставка за установяване на транспортни дефекти и трябва да опише всяка щета в опаковката или устройството и да откаже доставката към спедитора. Ако клиентът установи впоследствие, че стоките са повредени, трябва незабавно да ни уведоми за това, но при никакви обстоятелства не по-късно от три работни дни след датата на доставка. В противен случай застрахователният иск губи валидността си.
4. Ако клиент се забави с приемането – в допълнение към останалите си права – можем да начислим допълнителна такса от 10% за всеки ден престой в съответни куриерски офис.
5. Можем да начислим на клиента всички разходи, поети поради забавяне на приемането, включително, но не само, разходите за съхранение.
6. При поръчки, приемани за продукти, които не са налични в момента, срокът за изпълнение на поръчката е 30 календарни дни. След което Клиентът бива писмено уведомен по електроне или друг път и е длъжен да вземе поръчаната стока от посочен от нас обект на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД с организиран от нас или него транспорт в рамките на 10 работни дни от уведомлението. Ако КЛИЕНТЪТ не спази този срок, КЕРАТЕК ГРУП ЕООД спира да носи отговорност за съхранението на стоките от съответна поръчка и има право да начисли на клиента 10% от нетната стойност на продуктите „такса склад“ , но не по-малко от 30лв за всеки изминат ден след 10дневния срок.

7. Клиента е длъжен да подсигури място за паркинг на товарно моторно превозно средство, както и условия за разтоварване.

VII. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ
1. Запазваме си правото на собственост над доставените стоки до получаване на цялата сума по всички плащания във връзка с нашите търговски отношения с клиента, даже и ако цената за закупуване по конкретно определени искания е платена. Ако се обработват наши условни стоки, придобиваме право върху новия артикул без заплащане на сума. Ако доставените от нас стоки са от смесен характер, преработени или комбинирани с други артикули, клиентът ни прехвърля с настоящето тази част от стойността на нашите фактури като собственост или право на съсобственост върху комбинирания или новия артикул, както по отношение на междинните,така и на окончателните продукти.
2. Клиентът има право да препродава доставените от нас стоки и артикулите, създадени с преработка, смесване и комбинирането им само в обичайния ход на дейност. Клиентът ни прехвърля с настоящето всички искове, свързани с препродажбата или на друго правно основание към трети страни, включително допълнителни права, с оглед обезпечаването на наши – бъдещи – искове, каквито могат да произтекат от нашите търговски отношения. Клиентът трябва да впише прехвърлянето на такива искове в своите книги не по-късно от момента на препродажба на стоките.
3. Преди заплащане на покупната цена за артикул, клиентът може да препродаде артикула само, ако едновременно с това уведоми втория купувач (крайния клиент), че приходите от препродажбата са предварително прехвърлени.
4. Клиент може да получи прехвърлените искове веднага след като изпълни 2 задълженията си за плащане към нас съгласно условията на договора. В противен случай клиентът не може да се разпорежда с условните стоки (напр. да прехвърля собственост чрез обезпечение, залагане).
5. Клиентът трябва да ни уведоми незабавно в случай на налагане на запор или повреждане на условните стоки и/или за възложените искове, и да обясни на третата страна, че сме запазили правото си на собственост върху тези стоки. Всички свързани с това разходи са за сметка на клиента.
6. До изплащане на цялата сума, Клиентът се задължава да спазва всички изисквания за съхранение на продуктите, материали и/или оборидването, закупено от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД.

VIII. ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ
А. Освен ако не бъде договорено друго и с изключение на всякакви следващи искове, носим отговорност за всички дефекти и липсата на гарантирани качества на стоките в момента на доставката им както следва:
1. Освен ако по-долу не е посочено друго, гаранцията е 12 месеца, считано от датата на доставка (предаване на спедитора). Клиентът поема тежестта да докаже, че дефектът е съществувал към момента на доставката.
2. Клиентът може да подаде гаранционен иск само, ако оборудването е монтирано и въведено в експлоатация от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД или от дружество, обучено от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД съгласно инструкциите за монтаж на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД и се поддържа редовно съгласно условията за сервизиране на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД . Освен ако не бъде договорено друго.
Всички материали за керамика от серия КЕРАМИТ и КЕРАКРИЛ обикновено включват 12-месечна гаранция при условие, че се спазват всички упоменати условия за съхранение на съответния продукт.
3. Не се приема никаква гаранция и/или отговорност, освен ако клиентът не докладва за видими дефекти с изпращане на писмено известие в срок от 3 работни дни след датата на доставка, а останалите дефекти бъдат надлежно обявени навреме след установяването им.
4. В случай на гаранционен иск се задължаваме по свой избор да ремонтираме дефектните стоки или компоненти или да предоставим функциониращи стоки или компоненти. Не се приемат други гаранционни искове. Разходите за труд, времето за пътуване, доставките като охлаждащи агенти и смазочни масла и други разходи (напр. за монтаж, ремонтиране) не се възстановяват.
5. В допълнение към т. 2 и 4, не се поема никаква гаранция и/или отговорност за дефекти, причинени от неправомерно или неправилно ползване или третиране, неспазване на работните условия или инструкциите за поддръжка, прекомерно ползване или неправилни материали за ползване или заместващи материали или резервни части, които не са осигурени от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД. Освен това, не се поема гаранция за обичайното износване на частите, които се износват, включително, но не само, филтри, дюзи,.
6. В случай, че не ни е било предоставено необходимото време и възможност да предприемем гаранционните мерки, се освобождаваме от всякакви гаранционни искове и щети. Ако клиентът продължи да ползва дефектни стоки, гарантираме и/или носим отговорност само за първоначалния дефект. Не възстановяваме суми за ремонтни дейности, извършени без изричното ни съгласие. Отхвърляме всяка отговорност за последствията от такива ремонтни дейности.
7. Гаранционният срок за резервни части и други подобрения е 6 месеца, считано от доставката (доставката до спедитора).
8. Ако дефект бъде отстранен, гаранционният срок не се възобновява за заменените или ремонтираните компоненти.
9. Можем да откажем да отстраним дефект, ако клиентът има неизплатени задължения.
Б. 1.КЕРАТЕК ГРУП ЕООД, нито свързаните с него дружества не носят отговорност за загуби или щети, независимо дали са преки, косвени, случайни или последващи, произтичащи от достъпа до, използването или разчитането на всяка част от съдържанието на фирмения сайт на адрес www.ceramit.eu , каталог или др. Рекламни материали или сайтове, на които този сайт е свързан независимо от това дали такова съдържание е точно или пълно и КЕРАТЕК ГРУП ЕООД, нито свързаните с него дружества не заплащат никакви щети, независимо дали са за загуба или вреда, наказателни или по друг начин, защото на всеки такъв достъп, използване или разчитане на всяка част от съдържанието на тази уеб сайт или сайтове, към които е свързан този уеб сайт.
2. Клиентът трябва да има впредвид, че всяка информация, техническа или описателна, публикувана в наши каталози, рекламни материали и сайт www.ceramit.eu е максимално точна само в конкретни условия на работа и КЕРАТЕК ГРУП ЕООД не носи отговорност за производствени загуби и щети на Клиента. Клиентът е длъжен да прави проба на всеки продукт при всяка поръчка.
3. При установена дефектна партида, цялата ще бъде иззета от пазара и подменена с друга за сметка на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД.
В. Носим отговорност за щети само, ако сме извършили доказани умишлени действия или сме допуснали груба небрежност. Отхвърляме всякаква отговорност за малка небрежност. В частност, не носим отговорност за последващи щети (като време на бездействие поради неправилни доставки), финансова загуба, пропусната полза, непостигнати спестявания, загуба от лихви и всякакви щети, причинени вследствие на искове на трета страна към клиента освен, ако горното не се дължи на наши умишлени действия или груба небрежност. Ако щетата се дължи на дефект в доставените от нас стоки, носим отговорност до степента, в която производителят или доставчикът са отговорни към нас. Нашата отговорност при никакви обстоятелства не може да надвишава стойността на въпросните стоки по фактура.

IX. ВЪРНАТИ СТОКИ
1. Стоки могат да бъдат връщани и заменяни само с изричното ни писмено съгласие. Приемаме върнати стоки само с нетна стойност до 2,000.00 лв. на артикул и само при условие, че същите не са повредени, не са използвани и са в оригиналните си опаковки и във вид, годен за препродажба. В частност, не се допуска връщане на вече монтирани елементи (включително пещи за керамика и метал, грънчарско колело, преси и ролер за платки) и върнати стоки за заявяване на елементи и резервни части.
Приемаме върнати стоки от категория МАТЕРИАЛИ ЗА КЕРАМИКА само в тяхната цялост, неповредени и нераопаковани и само в състоянието им, в което са били доставени. Всички етикети трябва да бъдат налични и неповредени. Не се приемат за връщане и материали, които са били разопаковани и е нарушена целостта на опаковката.
2. Клиентът трябва да попълни формуляра Искане за връщане на Стоки (може да се свали от www.everart.eu ) и да ни го изпратят на електронен адрес в срок от 10 календарни дни след доставката; в противен случай не приемаме връщането В формуляра трябва да бъдат попълнени номерът и датата на поръчката, както и номерът на документа, който е придружавал стоката (стокова разписка/ фактура). Клиентът е длъжен да посочи и причина за връщане на стоката.
3. Стоките трябва да се върнат с платен транспорт за риск на клиента до посочено от нас място.
4. Всички върнати стоки се проверяват от нас. Ако стоките са върнати неоснователно (без съгласно ал. 1 по-горе), можем да откажем връщането им и да ги върнем обратно на клиента на негов риск и за негова сметка. Алтернативно, можем да начислим такса съхранение / администриране в размер не по-висок от 20% от стойността на продукта/ите.
5. Кредитни известия от всякакъв вид се приспадат изключително от бъдещи доставки.

X. МОНТАЖ
1.Отговорност на клиента е да монтира и въведе стоките в експлоатация, както и да осигури служителите, представителите и подизпълнителите му и всички други лица, ангажирани от клиента за монтиране и въвеждане в експлоатация на стоките, да имат надлежната квалификация и да спазват инструкциите от предоставените ръководства.
2. КЕРАТЕК ГРУП може да съдейства с монтаж и въвеждане в екслоатация на специфично оборудване (вкл. пещи, преси и др.) само след изричното писмено искане от Клиента и заплатената от него надница на техник-специалист, която може да бъде договаряна, но не и по-малко от 20лв/час.
3. Запазваме си правото да променяме цената за монтаж, без изрично да уведомяваме клиентите. Валидната цена за монтаж е оферирана писмено от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД и подписана от Клиента.

XI. ОКОЛНА СРЕДА, ЛИЦЕНЗИ
1. Клиентът поема отговорност за всички разходи, такси, и разноски, свързани с извеждането от експлоатация, възстановяването, рециклирането и изхвърлянето на всички части от стоките и не може да иска възстановяване на такива разходи, цялостно или частично.
2. Клиентът е отговорен да получи и спазва всички изисквани лицензи, разрешителни, и съгласия от съответните регулаторни органи, както и за спазване на всички законови изисквания, свързани със съхранението, монтажа, използването, функционирането, поддръжката, възстановяването, транспортирането, извеждането от употреба и евентуалното изхвърляне на стоките.
3. Когато клиентът продаде всички или части от стоките на другата страна, клиентът може да сключи сходен ангажимент с тази страна. Но КЕРАТЕК ГРУП ЕООД не носи отговорност към трета страна, освен ако не е подсипал допълнително споразумение, което да удостоверява друго.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
1. Никоя информация и/или съвети, писмени или устни, във връзка със стоките или дейността ни, която предоставяме на клиент, не може да бъде разкривана на трета страна без нашето писмено съгласие, освен доколкото е част от публичното пространство по причина, която не е свързана с нарушаване на това условие или когато разкриването й се изисква по закон.
2. Клиентът трябва незабавно да ни уведоми за всяко разкриване, изисквано по закон, а ние ще потърсим подходящо средство за защита за предотвратяване на разкриването на информацията. Клиентът се задължава да ни сътрудничи напълно (за своя сметка), ако откажем валидността на такова изискване.

XIII. ПРАВА НА ИТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Клиентът няма права върху никоя интелектуална собственост, която притежаваме или за която имаме лиценз.
2. Клиент не може да допуска търговска марка или инструкция или предупреждение, приложими за стоките, да бъдат заличени или скривани.
3. Всички дизайни, мостри, модели, експериментално оборудване, маркетингови изделия, принадлежности и други артикули, свързани със стоките, тяхното разработване или създаване, остават наша собственост и ще бъдат третирани като конфиденциални, няма да бъдат копирани, възпроизвеждани или разкривани на никое лице без нашето предварително писмено съгласие.
4. КЛИЕНТИТЕ могат да изтеглят материалите (текст, изображения, снимки, аудио или видео клипове, техническа информация) показани на този уеб сайт само за некомерсиална и лична употреба и при условие, че уважават и пазят всички авторски права, търговски марки и други права за собственост. КЛИЕНТЪТ няма право да копира, възпроизвежда, публикува, качва, изпраща или разпространява по никакъв начин съдържанието на този САЙТ, включително текст, изображения, аудио и видео за публично или търговско ползване или комуникация, без предварително писмено разрешение от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД.
5. Търговски марки: Търговските марки и лога, показани на УЕБ САЙТА, са интелектуална собственост на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД. и / или неговите дъщерни дружества или партньори. Нищо, съдържащо се в САЙТА не може да се тълкува като предоставящ правото, косвено, или по друг начин, на използване на каквато и да е част от интелектуалната собственост, показани на този сайт без предварително писмено разрешение на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД.

XV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТ WWW.CERAMI.EU, НАРИЧАН ПО-ДОЛУ САЙТ.
1. САЙТЪТ e електронен каталог и магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.ceramit.eu, чрез който КЛИЕНТИТЕ имат възможност да се запознаят с продуктите, предлагани от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД и да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на сайта стоки, включително следното:
2. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на САЙТА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД ;
5.Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със КЕРАТЕК ГРУП ЕООД , съгласно поддържаните от САЙТА електронни средства за разплащане.
6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от САЙТА;
7. КЕРАТЕК ГРУП ЕООД доставя стоките и гарантира правата на КЛИЕНТИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Включването на продукти или услуги на ceramit.eu в определен момент не означава и не гарантира, че тези продукти или услуги ще сa налични по всяко време. КЕРАТЕК ГРУП ЕООД си запазва правото да преустанови предлагането на който и да било продукт, по което и да било време.
КЕРАТЕК ГРУП ЕООД си запазва правото да променя тези Условия по всяко време, без да непременно да уведомява КЛИЕНТА предварително. Версията на Условията, която ще се прилага за съответната поръчка, ще бъде тази, която е публикувана на ceramit.eu в момента, когато КЛИЕНТЪТ направи поръчката.
Отправената от КЕРАТЕК ГРУП ЕООД чрез САЙТА публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.
8. Клиентът и КЕРАТЕК ГРУП ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
9. КЕРАТЕК ГРУП ЕООД не носи отговорност и не контролира съдържанието на други уеб сайтове, към който е свързан САЙТА.
10. КЕРАТЕК ГРУП ЕООД, нито свързаните с него дружества не носят отговорност за загуби или щети, независимо дали са преки, косвени, случайни или последващи, произтичащи от достъпа до, използването или разчитането на всяка част от съдържанието на този УЕБ САЙТ или сайтове, на които този сайт е свързани независимо от това дали такова съдържание е точно или пълно и КЕРАТЕК ГРУП ЕООД, нито свързаните с него дружества не заплащат никакви щети, независимо дали са за загуба или вреда, наказателни или по друг начин, защото на всеки такъв достъп, използване или разчитане на всяка част от съдържанието на тази уеб сайт или сайтове, към които е свързан този уеб сайт.
11.Този уеб САЙТ е изработен в съответствие с фирменото и търговко право. Разумни грижи се предприемат, за да се гарантира, че информацията, съдържаща се на САЙТА, е точна и актуална, но КЕРАТЕК ГРУП ЕООД не дава никакви гаранции за точност, последователност, навременността или пълнотата на съдържанието на този уеб сайт и може да се прекрати разпространението на САЙТА без предизвестие. Информацията на този САЙТ е предназначен само за общо ръководство и може да се разчита на информацията в него само при взимането на решение, действие или по друг начин.
12. КЕРАТЕК ГРУП ЕООД полага всички разумни усилия да покаже адекватно продуктите, включително техния състав и цветове. Цветът, който КЛИЕНТЪТ вижда, зависи от компютърна система, която ползва и КЕРАТЕК ГРУП ЕООД не може да гарантира, че този или коийто и да е друг компютър ще покаже вярно тези цветове.

XIV. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Личните данни на клиента, които получаваме във връзка с поръчка, ще се съхраняват електронно и ще бъдат обработвани за целите на изпълнение на поръчката, предоставянето на стоки и услуги на клиента, управление на отношенията с клиента, за наши вътрешни счетоводни цели и процеси, както ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ и за законни и правни цели. За някои от тези цели трябва да предоставяме данните на клиента на трети страни, но винаги гарантираме, че ще спазваме тяхната конфиденциалност и ще ги защитаваме от трети страни.
2. Клиентът приема, че можем да поискаме от кредитни агенции и/или кредитни застрахователни компании да направят проучване на кредитното състояние на клиента с оглед оценка на финансовите позиции на клиента и че можем да предоставим информация за клиента (име, адрес, информация за контакти, име на собственика, информация за поръчката, история на поръчката, поведение на плащане, клиентски баланс) на трета страна с тази цел.
3. Клиентът потвърждава също така, че ние и други членове на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД (посочени на www.ceramit.eu) можем да използваме личните данни на клиента (име, адрес, информация за връзка, информация и история за поръчката) и за собствени маркетингови цели и да се свързваме с клиента по телефон, електронна поща, кратки съобщения или други услуги с информация за наши продукти или услуги, които могат да представляват интерес за клиента. Клиентът може да отмени това свое съгласие по всяко време.

XV. ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Всички спорове, които възникват по или във връзка с този Договор, ще се решават изключително от съдилищата във България.
Всички договори, сключени от нас и всички спорове възникнали във връзка с тези договори, ще се регламентират и разглеждат съгласно Българското право без прилагане на разпоредбите за конфликт на интереси и Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

XVI. РАЗДЕЛНОСТ
Ако някоя точка от тези условия или договор, сключен между нас и клиент бъде обявена за невалидна или неприложима, това не се отразява на останалата част от настоящите условия. Невалидното условие ще бъде заменено с валидно, което в най- висока степен се доближава до смисъла му.