НОВИНИ

 На 28.8.2020 г. стартира изпълнението на проект № BG06RDNP001-6.004-0019-C01 по подмярка6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от ПРСР 2014-2020г, съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРДФ)“  Цел на проекта: Закупуване на оборудване за модернизация на производството на "КЕРАТЕК ГРУП" ЕООД  Бенефициент: КЕРАТЕК ГРУП ЕООД  Цел на проекта:  Закупуване на оборудеане за производство на керамика и керамични изделия с цел модерницация.  Обща стойност на проекта: 203 540 лв. без ДДС  Обща стойност на проекта: 101 770 лв. без ДДС, съфинансиране 101 770 лв. без ДДС  Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца  Начало на инвестицията: 28.08.2020г  Край на инвестицията: 28.08.2022г

Ha 28.8.2020 г. "КЕРАТЕК ГРУП" ЕООД сключи Договор с ДФ „Земеделие" № BG06RDNP001-6.004-0019-С01, с което стартира изпълнението на проект Закупуване на оборудване за модернизация на производството". Финансирането на проекта е по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз" по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от ПРСР 2014-2020г

С реализацията на проекта се цели:

1. Повишаване на ресурсната ефективност на КЕРАТЕК ГРУП ЕООД

2. Създаване и насърчаване на заетостта в предприятието за производство на керамични изделия;

3. Внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им.

В резултат на изпълнение на финансирания проект, КЕРАТЕК ГРУП ЕООД извърши инвестиции за модернизиране на производствените мощности чрез закупуване на оборудване за производство с цел постигане на по-висока конкурентноспособност на предприятието за производство на керамични изделия, както и осигуряване на заетост в предприятието.

Обща стойност на проекта: 203 540 лв. без ДДС

Размер на частно финансиране: 101 770 лв. без ДДС

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 101 770 лв. без ДДС

Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца

Начало на инвестицията: 28.08.2020г

Край на инвестицията: 28.08.2022г

 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 


ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ

Всичко за керамика, порцелан и стъкло на едно място. Скоро в сградата на НХА София - Г. М. Димитров 100

КОЕ ПРАВИ МАТОВИТЕ ГЛАЗУРИ МАТОВИ

Физически и химически свойства. Какво е матова глазура? Видове матови глазури. Кога и как да изберем матова глазура.

ЗЛАТА И ЛУСТРА

Богато разнообразие от злато, платина и лустра за керамика и порцелан на марката Colorobbia.

ЦВЕТЪТ НА 2019

КЕРАТЕК ГРУП обяви своя цвят за 2019.

2000 цвята по каталог
2000 цвята по каталог

ЦВЕТЪТ НА 2019

КЕРАТЕК ГРУП обяви своя цвят за 2019.

2000 цвята по каталог

ЦВЕТОВЕ

Ceracryl дава възможност за оцветяване на акрилни и латексови интериорни и ектериорни бои в над 2000 нюанса по каталог, както и по световно наложилата се система RAL.